KK Lokomotiva Tábor

Kuželkářský klub
Náhled
Tabulka
1. TJ Slovan Kamenice nad Lipou 22 111:65 32
2. TJ Sokol Kdyně 22 107:69 30
3. TJ Červený Kostelec 22 104.5:71.5 27
4. SKK Rokycany B 22 99:77 26
5. KK Kosmonosy 22 89.5:86.5 21
6. SKK Bohušovice 22 83:93 21
7. SKK Podbořany 22 90:86 20
8. TJ Lomnice 22 83:93 20
9. Kuželky Tehovec 22 74:102 20
10. KK Lokomotiva Tábor 22 81:95 19
11. KK Konstruktiva Praha 22 71.5:104.5 16
12. SKK Jičín 22 62.5:113.5 12
Podpoř nás nákupem!
Givt
Sponzoři
Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři
Odkazy
JKS - logo YouTube - logo
Kuželká�?ský maraton se povedl, neoficiální český rekord byl ustanoven

Neoficiální český rekord padl! �?častníci kuželká�?ského maratonu b�?hem 25:36 hodin poko�?ili hranici tisíce her bez p�?erušení, když se hrálo nep�?etržit�? na všech čty�?ech drahách táborské kuželny Lokomotivy. 

rn

Neobvyklá sportovní akce p�?ilákala z pátka 4. �?íjna na sobotu 5. �?íjna nejen p�?íznivce kuželká�?ského sportu, ale i sportovní p�?íznivce, kte�?í si vyzkoušeli koulet úpln�? poprvé. I p�?es určité obavy po�?adatelů, kdy se p�?edevším v nočních a ranních hodinách nečekal tak velký zájem, dopadl kuželká�?ský maraton velice úsp�?šn�?. �??Rozhodn�? jsme nečekali tolik zájemců. Naopak mnoho účastníků si v dobrém st�?žovalo, že by si rádi zahráli ješt�? více,�?? zhodnotil vyjímečnou akci organizátor a člen výkonného výboru �?US Zden�?k Krátký. Spolupo�?adatelem kuželká�?ského maratonu bylo i m�?sto Tábor a místní kuželká�?ský klub Loko Tábor. 

rn

Akci zahájili úderem deváté hodiny v pátek dopoledne prvními hody starosta m�?sta Tábora Št�?pán Pavlík, místostarostka m�?sta Olga Bastlová, p�?edseda okresní organizace �?US Vladimír Hanzal a p�?edseda KK Loko Tábor David Kášek. Ty pak postupn�? vyst�?ídali žáci a žákyn�? základní školy Heslinká a z �?ekanic, kte�?í dokázali svými hlasivkami vytvo�?it bou�?livou atmosféru v doprovodu �??mexické vlny�??, zvonečků a �?echtadel.

rn

I když vůbec nešlo o rekordy v počtu shozených kuželek, p�?esto se našli sout�?živí jedinci, kte�?í se cht�?li svými výkony prezentovat na tabuli nejvyšších náhozů. Další motivací byla pro všechny účastníky odm�?na tatrankou za každou devítku, což je maximum. Jedna hra obnášela 15 hodů do plných, každý zájemce se mohl p�?ihlásit i vícekrát.

rn

Pozvání od po�?adatelů p�?ijali i kuželká�?i z okolí, z Trhových Svinů, Jind�?ichova Hradce nebo Chýnova. Nejvzdálen�?jším účastníkem byl Piotr Malinowski z polského Opole vzdáleného 450 kilometrů, který dorazil i se svou p�?ítelkyní z Tábora. Akci podpo�?ila i čtve�?ice Nepálců z Indické restaurace v Tábo�?e, kte�?í své kuželká�?ské um�?ní p�?enášeli p�?ímým p�?enosem p�?es mobilní telefon až do rodné zem�?. Navíc dokázali pro účastníky nočního a ranního koulení p�?ipravit i bohatý raut.

rn

Nechyb�?li ani známé tvá�?e táborských sportovců a funkcioná�?ů. Došlo na rodiný souboj generací �?? fotbalisty Vladimíra a triatlonistky Niki Káškové, pak i hokejisty Petra a Antonína Trieba. �??Projevilo se, že jsem nezahálel, ale tvrd�? makal,�?? okomentoval své premiérové vít�?zství otec Vladimír Kášek po dlouhé sérii proher vzájemných b�?žeckých duelů. Svoji šikovnost prokázali i fotbalisté FK MAS Táborsko v čele s kapitánem Jakubem Navrátilem a posilou z Dynama Mikulášem Jášou. Nesmírnou sout�?živost p�?edvedli funkcioná�?i Agentury Cyklistika Petr Balogh, Josef Krch a Markéta Poslušná, nebo trenér Michal Bedná�? a cyklokrosa�? Stanislav Bambula mladší. �??Kuželky jsem hrál poprvé, ale po dnešku uvažuji o kuželká�?ské karié�?e,�?? prohlásil trenér táborských cyklokrosa�?ů Michal Bedná�?, který se zlepšoval každým hodem.

rn

Nechyb�?l ani kulturista Miroslav Pražma se svou rodinou, který skončil na osmém míst�? v anket�? o nejúsp�?šn�?jšího sportovce okresu Tábor za rok 2018.

rn

Výraznou posilou byli i táborští atleti. Rodina Kuželkova byla hodna svého jména, což prokázala nejen účastí b�?hem pátečního odpoledne, ale i brzkých ranních hodin. V kritickém času sobotního rána dorazili i rodiny atletických veteránů. Trojskokana Marka Volfa a ošt�?pa�?e Ctibora Cabadaje podpo�?ili i rodinný p�?íslušníci. Navíc oba svedli dramatický souboj o lídra nejvyššího náhozu v kategorii neregistrovaných mužů, když se nakonec z prvenství zasloužen�? výkonem 95 kuželek radoval Ctibor Cabadaj a druhý Marek Volf zaostal za ním jen o t�?i body.           

rn

Nechyb�?l ani ricochetista Alan Mačor, krasobrusla�?ské mladé nad�?je z Kraso HC Tábor, s cyklistickou partou kamarádů jednatel TZMT Tábor Jan Benda.

rn

Zahanbit se nenechali ani táborští sportovní redakto�?i Josef Janda, který celkem snadno zdolal kolegu Pavla Šáchu. �??Ze začátku mi to vůbec nešlo. Ale pak jsem se postupn�? zlepšoval a byl Pepovi rovnocenným soupe�?em. P�?íšt�? už ho ud�?lám,�?? slíbil Pavel Šácha. T�?sn�? p�?ed samotným záv�?rem kuželká�?ského maratonu si vyzkoušel dv�? hry i českobud�?jovický sporťák Kamil Jáša.

rn

Toho o chvíli pozd�?ji následoval cestou na služební cestu i senátor Jaroslav V�?trovský. �??Jsem nadšený z výborné atmosféry a jsem moc rád, že jsem našel alespo�? chvilinku na aktivní účast,�?? poznamenal aktivní cyklista a sportovní p�?íznivec.  

rn

Místostaroska m�?sta Tábora Olga Bastlová se vedle úvodního zahájení aktivn�? účastnila i v noci, kdy zašla cestou ze společenské povinnosti na plese seniorů. Dostavila se nakonec i pot�?etí, p�?i záv�?rečném hodnotícím posezení organizátorů v pravé sobotní poledne.

rn

Spolek BSPOŽ z Bla�?áku a �?ekanic bývá pravidelným a tradičním účastníkem kuželká�?ských akcí, navíc je zárukou skv�?lé atmosféry a pohodové nálady. Tentokrát došlo na vyhecované trojutkání mezi fanoušky Slavie, Sparty a Plzn�?, když poražený musel pozvat své protihráče na pivo. A jak to nakonec dopadlo? �?eklo by se tradičn�?, jak už bývá poslední dobou zvykem. Poraženým zůstal zástupce Sparty Karel Ilčík. Jedinou út�?chou mu bylo, že mohl p�?ednostn�? ochutnat skv�?lý makový perník od šéfové spolku Vladimíry Strá�?kové.

rn

Na kuželn�? nechyb�?ly další dobroty z domácí kuchyn�?, Yvona Hofbauerová sponzorsky dodala dietní tvarohovou bábovku a čerstvý domácí chléb. Bufet Zde�?ka Sedlon�? nabízel vynikající šťavnaté klobásy a utopence, pivo teklo neuv�?�?itelným proudem. A to doslova, že v 1 hodinu ráno došlo. Ale díky majiteli Indická restaurace Pavlu Filipovi vyprahlí účastníci dlouho nestrádali. A možná i práv�? proto mnozí vydrželi až do úplného konce.

rn

Veliký dík pat�?í p�?edevším kuželká�?ům Loko Tábor, kte�?í zajišťovali technický a výsledkový servis. K nejaktivn�?jším pat�?ily sestry Eva a Monika Havránkovy, veliké úsilí kuželká�?skému maratonu v�?noval p�?edseda klubu David Kášek, v kritických ranních hodinách vypomohli p�?edevším dorostenci Loko Tábor a další členové oddílu. Na utvo�?ení neoficiálního rekordu se podílela i polovina A týmu, i p�?esto, že v sobotu odpoledne je čekal boj o důležité ligové body.   

rn

S p�?ípravou náročné akce se spolupodílel i odbor školství a t�?lovýchovy m�?sta Tábora, ale i zam�?stnanci �?US Tábor. Veliký dík pat�?í i �?editelce základní školy Helsinská Alen�? Heršálkové, která umožnila zajistit účast žáků a pomáhala i s organizací akce.  

rn

Sout�?ž byla zárove�? nejlepší pozvánkou na akce pro sportování ve�?ejnosti, které budou v p�?íštím roce součástí oslav výročí založení m�?sta Tábora (rok 1420).

rn

Fotky z akce: https://custabor.rajce.idnes.cz

rn

Výsledky: výsledky + statistika


Komentáře